Gebruiksvoorwaarden

Lees de volgende voorwaarden aandachtig door voordat u deze website gebruikt. Door gebruik te maken van de website van DSI International Luxembourg SARL gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te openen of te gebruiken.

Gebruik van de website

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door DYWIDAG-Systems International. Tenzij anders vermeld, is de inhoud van deze website eigendom van DYWIDAG-Systems International. DYWIDAG-Systems International staat u toe om de inhoud van deze website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden, mits de auteursrechten en andere eigendomsrechten van DYWIDAG-Systems International op elke kopie worden vermeld. De inhoud van deze website mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Veranderingen of ongeautoriseerd gebruik van de inhoud van deze website vormen een schending van deze gebruiksvoorwaarden.

Doorgeven van informatie door gebruikers

DYWIDAG-Systems International behandelt alle informatie die op deze website wordt doorgegeven of op deze website beschikbaar wordt gesteld als algemeen bekende informatie. Informatie die op deze website wordt doorgegeven of op deze website beschikbaar wordt gesteld, mag niet vertrouwelijk zijn of worden beschermd door het auteursrecht of andere eigendomsrechten. De doorgegeven of verstrekte informatie kan door DYWIDAG-Systems International openbaar worden gemaakt of anderszins worden gebruikt.

Links naar websites van derden

Links op deze website naar websites van andere bedrijven zijn uitsluitend in het belang van de gebruiker. Als u op deze links klikt, verlaat u de website van DYWIDAG-Systems International. DYWIDAG-Systems International aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. Het bezoek van internetpagina's via de links is op eigen risico.

Uitsluiting van garantie

De website en de inhoud die op deze website wordt aangeboden, worden op "AS IS"-basis (d.w.z. zonder enige vorm van garantie) ter beschikking gesteld. DYWIDAG-Systems International wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van de impliciete garanties van geschiktheid voor normaal gebruik, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. DYWIDAG-Systems International garandeert niet dat de website ononderbroken of foutloos zal werken en dat eventuele fouten zullen worden verbeterd. DYWIDAG-Systems International kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan de diensten op deze website of aan de producten en inhoud die daarin zijn opgenomen.

Beperking van aansprakelijkheid

DYWIDAG-Systems International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevensverlies, winstderving of productieverlies, vervangingskosten of andere indirecte, incidentele of gevolgschade geleden door u of anderen voortvloeiend uit deze website, het niet kunnen gebruiken van de website of via informatie die op de website staat of toegankelijk is via deze website, of deze schade nu gebaseerd is op garantie, contractbreuk, onrechtmatige daad, burgerlijk recht of een andere rechtstheorie. Dit geldt ook indien DYWIDAG-Systems International op de hoogte was gebracht van de mogelijkheid van dergelijk verlies of dergelijke schade.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Volgens de algemene wetgeving zijn wij als dienstverlener volgens artikel 7, lid1 TMG (Duitse mediawet) verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze website. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn we als dienstenverlener niet verplicht de doorgegeven of opgeslagen informatie te controleren, of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten, te onderzoeken.

Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie op grond van de algemene wetgeving blijven onaangetast. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter alleen mogelijk vanaf de datum waarop een specifieke rechtsinbreuk bekend werd. Na kennisname van dergelijke schendingen, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze site bevat links naar externe websites waarvan wij geen controle hebben over de inhoud. Daarom kunnen we geen verantwoordelijkheid voor deze externe inhoud accepteren. De betreffende aanbieder of exploitant is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van alle gekoppelde sites. De gekoppelde sites werden op het moment van koppeling gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen. Illegale inhoud kon op het moment van koppelen niet worden vastgesteld.

Een permanente controle van de gekoppelde pagina's is zonder concreet bewijs van een overtreding echter onredelijk. Na kennisname van schendingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen. 

Informatieverstrekking op deze website

De verstrekte informatie is correct op het moment van publicatie. Productspecificaties, beschikbaarheid, promoties, prijzen, contactnummers en andere specifieke informatie kunnen echter van tijd tot tijd wijzigen.

Conflictbemiddeling

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Auteursrecht

De door de website-exploitant gecreëerde inhoud en werken op deze pagina's zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De reproductie, aanpassing, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan ​​voor privaat, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud op deze website niet is gemaakt door de exploitant, worden de eigendomsrechten van derden gerespecteerd. Bijdragen van derden worden als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht vaststellen, vragen wij u dit aan ons te melden. Na kennisname van schendingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen. 

Concurrentie

Het bedrijf heeft te maken met agressieve concurrentie op alle gebieden van haar activiteiten.

Internationaal

Het bedrijf verkoopt haar producten, oplossingen en diensten aan organisaties wereldwijd. Daarnaast bezit het bedrijf kantoren over de hele wereld. Dientengevolge kunnen de toekomstige bedrijfsresultaten negatief worden beïnvloed door een verscheidenheid aan factoren. In het bijzonder door veranderingen in de politieke omstandigheden van een bepaald land of een bepaalde regio, veranderingen in de economische omstandigheden of aanhoudende economische zwakte, handelsbeschermingsmaatregelen, vergunningseisen voor import en export, overlapping van verschillende belastingstructuren, onverwachte veranderingen in wettelijke vereisten en natuurrampen.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

DYWIDAG-Systems International kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Daarnaast kunnen op bepaalde inhoud van deze website andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. Bezoek deze pagina regelmatig om meer te weten te komen over wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden of over andere gebruiksvoorwaarden op deze website.

Handelsmerken

Alle op deze website getoonde handelsmerken zijn onderworpen aan het merkenrecht van DYWIDAG-Systems International. Ongeoorloofd gebruik van enig op deze website weergegeven handelsmerk is ten strengste verboden.

"DSI®", "DYWIDAG®", "DYNA®", "DYNA Bond®", "DYNA Grip®", "DYNA Force®", "DYNA Protect®", "DYNA® Grout", "DYWI®", "DYWI® Drill", "DYWI® Inject", "GEWI®", "INTEX®", "OMEGA-BOLT®", "SUSPA®", "SUSPA-Draht®", "SUSPA-Litze®", "SUSPA-Monolitze®", "ALWAG® Systems", "DYWIDAG® Systems", "SUSPA® Systems", "contec®", "recostal®", "QuickEx®", "THREADBAR®" en "Local Presence - Global Competence®" zijn gedeponeerde en gepatenteerde handelsmerken van DYWIDAG-Systems International.

Als deze handelsmerken worden gebruikt door derden, moet worden gewezen op de registratie en octrooiering. Misbruik wordt vervolgd (artikel 4 Merkenrecht).

DYWIDAG-Systems International B.V.

gebruik ons contact formulier
stuur ons een e-mail
of bel ons:
+31-418-57 89 22